Кредити

Всяка компания на определен етап от своето развитие изпитва нужда от привличане на допълнително външно финансиране. Дори при наличие на достатъчен собствен финансов ресурс, ползването на заемни средства може да допринесе в няколко посоки за утвърждаването на пазарния статус на фирмата.

На първо място, фактът, че даден проект или дейност, осъществявана от компанията получава положителна оценка и подкрепа от финансираща институция, способства за повишаване доверието към компанията като цяло.

На второ място, това може да помогне на мениджърския екип да оптимизира собствените ресурси или съответно да използва привлечения капитал за подобряване на съществуващи дейности или развитие на допълнителни такива.

На трето място, Ви позволява да бъдете гъвкави. В съвременните динамични условия възможността да вземате точни и бързи решения е жизнено важна.

В тази връзка СИ ФИНАНСИ отпуска заеми съобразени с нуждите на всеки един от нашите клиенти. Специалистите ни ще Ви помогнат да изберете най-подходящото за Вас решение.

Относно основната си дейност СИ ФИНАНСИ е задължена да спазва Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД). В допълнения СИ ФИНАНСИ взима под най-голямо внимание Закона за Мерки срещу Изпирането на Пари (ЗМИП), съгласно който компанията утвърждава вътрешен правилник за следене и докладване на съмнителни операции и/или сделки.

Последния е одобрен и от министъра на финансите и Агенция за финансово разузнаване. В тази насока Приложение N1 към чл. 5а, ал. 2 (ДВ, бр 71 от 2003 г.) става неотменна част от сделки и/или операции с парични средства. Не на последно място, СИ ФИНАНСИ прилага най-добри практики, спазвайки етичните, морални и правни рамки, във връзка със спазването на Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения и в съответствие със Директива 2000/31/ЕО.

Научавайте първи за актуални промоции! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!